Peregrynacja relikwii Patrona w hufcach Kaszuby, Gdynia i Wilno w Wielkiej Brytanii

Relikwie patrona harcerstwa bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego były przekazane Związkowi Harcerstwa Polskiego podczas uroczystości w Toruniu 7 czerwca 2013 roku.

Relikwie są wprawione w krzyż harcerski osadzony na kuli, symbolizującej kulę ziemską, gdyż będą peregrynować po ośrodkach harcerskich na całym świecie.

Pierwszym punktem w peregrynacji był Manchester w północno- zachodniej Anglii. Na terenie północnym działają: hufiec harcerek „Kaszuby”, oraz dwa hufce harcerzy - „Gdynia” i „Wilno”.

Młodzież i starszyzna z tych hufców, a także i wiele rodziców zjechali do Manchester w niedzielę 23 lutego 2014 r. Był to doroczny zjazd z okazji Dnia Myśli Braterskiej, ale obecność relikwii uczyniła go dniem bardzo wyjątkowym. W dniu tym przypadła także 69 rocznica śmierci bł. Patrona w Dachau, a w Polsce odbywały się uroczystości zakończenia roku Jemu poświęconego z okazji setnej rocznicy Jego urodzin.

Zjazd rozpoczął się raportem, do którego stanęło około 100 skrzatów, harcerek i harcerzy oraz liczne grono instruktorskie. Raport składali pwd. Wiktoria Setchell hufcowa hufca „Kaszuby”. phm. Jerzy Kowalski hufcowy hufca „Gdynia i phm. Daniel Babynko w zastępstwie hufcowego hufca „Wilno”. Od harcerek raport odbierała hm. Oleńka Mańkowska Naczelniczka Harcerek a od harcerzy hm. Wacław Mańkowski wice Przewodniczący Zarządu Okręgu W. Brytania. Druh Naczelnik hm. Marek Szablewski dołączył później.

Wszyscy udali się do polskiego kościoła p.w. Bożego Miłosierdzia.

Poczty sztandarowe hufców wprowadził hufcowy phm. Jerzy Kowalski. Relikwie były uroczyście wniesione do kościoła przez druhnę Naczelniczkę w asyście druhny Wiktorii Setchell i druha Konrada Kaptur. Ks. hm. Jan Wojczyński TChr. Kapelan Okręgu Wielkiej Brytanii odebrał relikwie i umieścił je na ołtarzu.

Mszę św. odprawił ks. Kapelan i ks. Ryszard Sadecki TChr. miejscowy proboszcz. Do śpiewu w czasie Mszy na gitarze akompaniowała Siostra Teres Kos. W czasie homilii ks. Kapelan podkreślił ważność dzisiejszej uroczystości i zachęcał nas, by polecać się wstawiennictwu naszego patrona, który jest dla nas przykładem życia harcerskiego i służby bliźniemu a na pewno uprosi wiele łask.

Pod koniec Mszy św. rozdano wszystkim broszurki o bł. Stefanie Wincentym oraz obrazki. Po komunii druhna hm. Danusia Antonik odczytała modlitwę do bł. Stefana Wincentego i odśpiewano modlitwę harcerską. Następnie by złożyć hołd, wszyscy po kolei podchodzili do relikwiarza, aby go dotknąć. Na wielu twarzach widać było przejęcie i wzruszenie.

Na zakończenie Mszy odśpiewano „Boże coś Polskę”.

Zbiorową fotografią na tle ołtarza zakończono część religijną.

Kominek odbył się w przyległej sali, był bardzo wesoły i rozśpiewany, na akordeonie akompaniował h.r. Zygmunt Green. Na początku kominka obrzęd na Dzień Myśli Braterskiej przeprowadziła pwd. Krysia Grzywińska.

Na zakończenie zjazdu wszyscy byli goszczeni podwieczorkiem.

Należą się słowa uznania organizatorom tego miłego i wyjątkowego spotkania. W szczególności dziękujemy druhnom Danusi Antonik, Krysi Grzywińskiej, Krysi Oleńskiej i Idze Rutkowskiej oraz druhom Andrzejowi Antonikowi, Markowi Mykytyn i Jurkowi Kowalskiemu.

Czuwaj!
Uczestniczka