Nasz Patron

stefan_wincenty_frelichowski.jpg

Bł. Ks. Phm. Stefan Wincenty Frelichowski
Patron Harcerstwa

Ksiądz, harcerz, męczennik, patron harcerstwa, całym życiem służył Bogu, Polsce i bliźnim.

Stefan Wincenty Frelichowski urodził się 22 stycznia 1913 r. w Chełmży, jako trzeci z sześciorga dzieci. W wieku 9 lat został ministrantem. Podczas uczęszczania do chełmżyńskiego gimnazjum należał do Sodalicji Mariańskiej i był czynny w harcerstwie. Przyrzeczenie harcerskie złożył 6 czerwca 1927 r. Po zdaniu matury w 1931 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego. W seminarium prowadził szeroką działalność w różnych organizacjach. W 1934 r. zdobył stopień podharcmistrza. Latem 1935 r. zorganizował 20-osobowy wyjazd na jubileuszowy zlot ZHP w Spale i otrzymał stopień Harcerza Rzeczpospolitej. Był komendantem kleryckiego kręgu starszoharcerskiego Zrzeszenia Kleryków ZHP. 14 marca 1937 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Od lipca 1938 r. pełnił funkcje wikariusza parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NM Panny w Toruniu.

Już 11 września 1939 r. został zaaresztowany przez Gestapo i więziony w różnych obozach koncentracyjnych. W trudnych warunkach więziennych po kryjomu służył posługą kapłańska współwięźniom, organizując spotkania modlitewne, pogadanki i słuchając spowiedzi. W grudniu 1940 r. został przeniesiony do obozu Dachau, który był skupiskiem duchowieństwa z całej Europy, ale głównie z Polski. Tam też potajemnie organizował życie religijne i nawet czasem odprawiał Mszę Świętą. Otaczał opieką chorych i słabych.

Na przełomie 1944/45 roku wybuchła w obozie epidemia tyfusu plamistego. Ks Wincenty zaangażował się pomocą chorym, do której włączyło się jeszcze 32 innych kapłanów. Zaraził się tyfusem i zmarł w opinii świętości 23 lutego 1945 r.

Stefan Wincenty Frelichowski przez całe swoje młode życie cechował się mocnym charakterem, niezachwianą wiarą, wytrwałością i w pełni zrozumianym poczuciem służby bliźniemu.

7 czerwca 1999 r. w Toruniu papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym.

22 września 2002 r. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdza Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego patronem polskiego harcerstwa.

Peregrynacja relikwii Bł. Ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego